Why Do You Look So Fluffy
#exo #kai
#exo #kris
#exo #kai #do

rnortal:

It came!!!

#exo #do

luhan 140710

codes by
pohroro